RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

Padel Team Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Padla z siedzibą w Żorach, osiedle Sikorskiego 52, 44-240 Żory, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000739214, NIP 6511728734, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „My”.

Jak się z nami kontaktować?

Możecie się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie: https://www.padelteam.pl lub mailowo pod adresem: biuro@padelteam.pl.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania

Przetwarzanie przez Nas Waszych danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

  • Zawarcia umowy o współpracy w ramach programu partnerskiego (na postawie Art. 6 (1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”),
  • Dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w przypadku kiedy nie będziecie zadowoleni z Naszych działań, co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f RODO).
Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Was danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer NIP, adres e-mail i numer telefonu i inne dane przekazywane w związku z wykonywaniem umowy o współpracy, w tym dane zawarte w korespondencji mailowej, przy czym z wyłączeniem danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Waszych danych w celu zawarcia umowy o współpracy jest to niezbędne. Bez dostępu do Waszych danych osobowych zawarcie i wykonywanie zawieranej umowy, a także dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami byłyby niemożliwe.

W zakresie w jakim przetwarzamy Wasze dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możecie się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Wasze dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Wasze dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom i współpracownikom, dostawcom oprogramowania, dostawcom powierzchni serwerowych, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?

Możemy przekazywać Wasze dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), z którym to państwem Komisja Europejska przyjęła odpowiednią decyzję w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (program Tarcza Prywatności), w celu ochrony przechowywania i przetwarzania danych, wykorzystywania usług IT, działania stron internetowych i świadczenia usług.

Mając na uwadze powyższe, Wasze dane osobowe w przypadku takiej konieczności będą przekazywane na terytorium USA zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, wyłącznie do podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, korzystając ze standardowych warunków umownych przyjętych przez Komisję Europejską oraz odpowiednich transgranicznych systemów transferu danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możecie poprosić Nas o wskazanie zabezpieczeń zastosowanych w celu ochrony Waszych danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy i o wykaz Waszych praw w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółową informacją na temat programu Tarczy Prywatności w tym miejscu: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview oraz informacją na temat Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich w tym miejscu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla którego te dane zostały zebrane. W każdym czasie możecie sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Stowarzyszenie respektuje Wasze uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania i usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możecie zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Macie również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy prawa.