REGULAMIN

§ 1
Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Adres e-mail Serwisu – biuro@padelteam.pl;
2) Konto – profil Użytkownika tworzony wraz z rejestracją, za pomocą którego może on uzyskać dostęp do zasobów Serwisu, w tym Zamówień, przypisane do adresu e-mail Użytkownika, co oznacza, że dla tego samego adresu e-mail, nie może być utworzone więcej niż jedno Konto;
3) Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nie jest Użytkownikiem;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi na odległość;
5) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.padelteam.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług;
6) Strona/y – Administrator Serwisu i Użytkownik;
7) Strona Serwisu – strona internetowa www.padelteam.pl;
8) Umowa o świadczenie Usług – umowa, na mocy której Administrator Serwisu zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika, zawierana na odległość, to jest w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (za pomocą strony internetowej) do chwili zawarcia umowy włącznie;
9) Usługi – świadczone przez Administratora Serwisu nieodpłatne usługi utworzenia Konta i utrzymania Konta;
10) Towary – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą, za zapłatą Ceny, np. sprzęt sportowy. Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie są fabrycznie nowe.
11) Użytkownik – posiadająca Konto osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia;
12) Administrator Serwisu – Sławomir Tagowski, prezes PADEL Tychy XL Sp. z o.o. w 44-240 Żory, Jesionowa 22 / 8.5, 40-158 Katowice, Polska, NIP: 9542837207, KRS: 0000950154

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i produktów dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
2. Treści znajdujące się na Stronie Serwisu, w szczególności tytuły, a także wchodzące w skład Serwisu elementy graficzne (np. layout), słowne i słowno-graficzne, oprogramowanie Serwisu, bazy danych, podlegają ochronie prawnej, tak więc każda próba kopiowania, udostępniania, powielania, pobierania, reemitowania, naruszania integralności, kompilacji i dekompilacji, stanowi naruszenie praw wyłącznych podmiotów uprawnionych, a tym samym wiąże się z odpowiedzialnością prawną, w szczególności odszkodowawczą, wobec podmiotów uprawnionych.
3. Administrator Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników, Podmioty trzecie lub stwierdzone przez Administratora Serwisu.
4. W przypadku gdyby którakolwiek treść pisemna zawierała błąd ortograficzny, gramatyczny, językowy lub literówki, skutkujące wadliwością merytoryczną treści pisemnej, Administrator Serwisu zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki do zaktualizowania treści pisemnej, poinformowania Użytkownika o dostrzeżonym błędzie i udostępnienia Użytkownikowi prawidłowej treści pisemnej.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik, a także każdy odwiedzający Stronę Serwisu, zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Strony Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie w taki sposób, aby nie dochodziło do kopiowania, udostępniania, powielania, pobierania, reemitowania, naruszania integralności, kompilacji i dekompilacji w części lub całości chronionych prawami wyłącznymi elementów Strony Serwisu.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zainstalowana na komputerze lub urządzeniu mobilnym (smartfon, tablet) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, MS Internet Explorer. Administrator Serwisu nie gwarantuje poprawnego działania Strony Serwisu na innych niż określone w zdaniu poprzednim przeglądarkach internetowych.
3. Dostęp do Zamówień jest możliwy po zalogowaniu do Konta i w ten sposób jest chroniony przed działaniami nieuprawnionych Podmiotów trzecich.

§ 4
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług i zasady świadczenia Usług

1. Umowa o świadczenie Usług zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 poniżej.
2. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi poprzez Serwis, należy wejść na Stronę Serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracji w co najmniej takim zakresie, jak wskazują to wskazówki znajdujące się w formularzu rejestracji (w szczególności Użytkownik wskazuje swoje imię lub nazwisko, adres e-mail, hasło do Konta), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o dostępne w tym formularzu rejestracji informacje.
3. Formularz rejestracji służący zawarciu Umowy o świadczenie Usług można wypełniać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
4. Można kontaktować się z Administratorem Serwisu za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Serwisu oraz drogą mailową całodobowo przez 7 dni w tygodniu, a także telefonicznie od poniedziałku do piątku.
5. Wysyłka danych zawartych w formularzu rejestracji (wysłanie formularza) oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usług, możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu przez Użytkownika zgody na udostępnienie mu Konta przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usług.
6. Warunkiem koniecznym zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest poprawne podanie danych w formularzu rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Administratora Serwisu co do poprawności danych dostarczonych przez Użytkownika, Administrator Serwisu dokonuje weryfikacji tych danych, przykładowo podejmując kontakt z Użytkownikiem. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub dokonania weryfikacji danych dostarczonych przez Użytkownika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Administrator Serwisu nie zawiera Umowy o świadczenie Usług.
7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu i weryfikacji uzupełnionego formularza rejestracji, Użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail, potwierdzającą wszystkie istotne elementy zawartej Umowy o świadczenie Usług. Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konto Użytkownika jest aktywowane.
8. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie poprzez złożenie Administratorowi Serwisu stosownego oświadczenia mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratora Serwisu.
11. Szczegółowy opis dodatkowych funkcjonalności, zawarty jest na Stronie Serwisu.
12. Koszt poszczególnych Towarów podany jest na Stronie Serwisu przy opisie oferty Towarów, w tym koszt promocyjny, obwiązujący Użytkownika w sytuacji kiedy spełni wymagania określone w regulaminie właściwym dla danej promocji.
13. Wszelkie płatności związane z korzystaniem z Serwisu, dokonywane są z góry (po dokonaniu wyboru płatnej oferty) za pomocą pośrednika płatności wskazanego na Stronie Serwisu (w tym PayU) albo na rachunek bankowy Administratora Serwisu wskazany przez Administratora Serwisu.

§ 5
Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, Użytkownik zobowiązany jest poinformować mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratora Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).
4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług zamieszczonego na Stronie Serwisu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Administrator Serwisu zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 6
Reklamacje Użytkownika

1. Użytkownik może złożyć Administratorowi Serwisu skargę lub reklamację dotyczącą świadczenia Usług, Towarów, akcji promocyjnych, funkcjonowania Serwisu przy czym Administrator Serwisu będzie rozpoznawał tylko i wyłącznie skargi lub reklamacje:

1) doręczone listownie na adres Administratora Serwisu,
2) odebrane za pomocą poczty elektronicznej pod Adresem e-mail Serwisu.

2. Użytkownik jest zobowiązany:

1) w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko, adres e-mail (niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi Administratorowi Serwisu kontakt ze skarżącym i rozpatrzenie skargi lub reklamacji) oraz informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także swoje stanowisko w sprawie objętej skargą lub reklamacją,
2) do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

3. Użytkownik powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.
4. Administrator Serwisu pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.
5. Administrator Serwisu, w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy skarga lub reklamacja, może zwrócić się do skarżącego o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:

1) z treści skargi lub reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska skarżącego lub
2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania skargi lub reklamacji,

pod rygorem pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez skarżącego działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie skargi lub reklamacji.
6. Administrator Serwisu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, która jest przekazywana skarżącemu na adres poczty elektronicznej.
7. Użytkownik w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez Podmiot trzeci i w tym celu:

1) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
2) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
3) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
9. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 7 lub 8 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Administratora Serwisu na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§ 7
Odpowiedzialność

1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Administratora Serwisu;
2) skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Administratora Serwisu okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym,
4) naruszenia Praw osób trzecich poprzez treści (w tym graficzne) dostarczane przez Użytkownika.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

PADEL TYCHY XL Sp. z o.o.

Jesionowa 22 / 8.5,
40-158 Katowice, Polska,
NIP: 9542837207,
KRS: 0000950154

Adres e-mail adresata:

biuro@padelteam.pl

Imię i nazwisko Użytkownika:

 

Data:

 

Informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług poprzez serwis padelteam.pl

Podpis Użytkownika