Regulamin Klubu

Zapoznaj się z Regulaminem klubu Padelteam. Zapoznanie się z Regulaminem jest konieczne do tego, by dołączyć do Stowarzyszenia.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Klubu PadelTeam określa warunki i zasady przystąpienia do Klubu, uczestnictwa w Klubie, a także Oferty Klubu.

 2. Definicje

a) Adres e-mail Organizatora – biuro@padelteam.pl,

b) Karta Klubowicza – imienny dokument wydawany przez Organizatora, potwierdzający status Klubowicza, ważny 1 rok od dnia przystąpienia Klubowicza do Klubu,

c) Klub – grupa osób uprawnionych do korzystania z Oferty Klubu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

d) Klubowicz – osoba fizyczna, która złożyła Formularz członkowski i została zakwalifikowana przez Organizatora do Klubu,

e) Obiekt sportowy – obiekt świadczący usługi rekreacyjno – sportowe, znajdujący się na liście publikowanej przez Organizatora na Stronie Internetowej Klubu,

f) Oferta Klubu – dopłaty do sprzętu sportowego, nagrody w turniejach i inne świadczenia, konkursy, upusty cenowe, promocje, oferty specjalne, akcje rabatowe organizowane przez Organizatora lub partnerów Organizatora, z których mogą korzystać Klubowicze,

g) Formularz członkowski – oświadczenie o przystąpieniu do Klubu, składane przez osobę zainteresowaną uzyskaniem statusu Klubowicza za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora, zawierające w szczególności takie dane jak: imię, nazwisko, adres, numer PESEL, adres e-mail i numer telefonu osoby je składającej, a także informację o macierzystym Obiekcie sportowym wybranym przez osobę składającą oświadczenie,

h) Organizator – organizatorem Oferty Klubu i Klubu jest Padel Team Stowarzyszenie na rzecz rozwoju padla z siedzibą w Żorach, osiedle Sikorskiego 52, 44-240 Żory, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000739214, NIP 6511728734,

i) Strona Internetowa Klubu – należy przez to rozumieć stronę internetową pod adresem https://www.padelteam.pl.

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej, chyba że co innego wynika z Regulaminu lub użytego kontekstu.

 1. Klub nie jest ograniczony w zakresie liczby uczestników, którzy mogą być jego członkami.

§2 Przystąpienie do Klubu

 1. Klubowiczem mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą zostać Klubowiczem wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych złożoną osobiście w Obiekcie Sportowym. W przypadku przedłużania członkostwa wystarczająca jest raz udzielona zgoda.
 3. Klubowiczem nie mogą być spółki osobowe albo kapitałowe, polskie lub zagraniczne, a także inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają zdolność prawną.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które mogłyby wpłynąć na ograniczenia w korzystaniu z Oferty Klubu, Klubowicz powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do Klubu.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień ust. 1-3 powyżej po zakwalifikowaniu danej osoby do Klubu przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klubowicza z Klubu, co wiąże się z uznaniem opłaty członkowskiej, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, jako kary umownej obciążającej wpłacającego z tytułu niedochowania warunków określonych w ust. 1-3 powyżej.

§3 Warunki przystąpienia do Klubu

 1. Warunkiem przystąpienia do Klubu lub kontynuacji uczestnictwa w Klubie po upływie okresu ważności Karty Klubowicza jest:

a) zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu,

b) spełnianie przez osobę zainteresowaną przystąpieniem do Klubu warunków określonych w § 2 ust. 1 do 3 Regulaminu.

c) złożenie poprawnego pod względem danych i kompletnego Formularza członkowskiego, w tym udzielenie wszelkich zgód zawartych w tym formularzu,

d) wpłata opłaty członkowskiej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej.

 1. Po otrzymaniu Formularza członkowskiego Organizator dokonuje sprawdzenia spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej, a także poprawności danych wskazanych w Formularzu członkowskim.
 2. W przypadku spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej przez osobę składającą Formularz członkowski, Organizator potwierdza zawarcie pomiędzy Organizatorem a Klubowiczem umowy regulowanej niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Organizator wzywa osobę składającą Formularz członkowski do uzupełnienia braków, kontaktując się z tą osobą w wybrany przez Organizatora sposób, a jeżeli wiadome jest, że osoba składająca Formularz członkowski nie będzie w stanie spełnić wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem, w takim przypadku Organizator informuje tę osobę o niespełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem i nie zawarciu umowy regulowanej niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Klubowiczowi przekazywana jest Karta Klubowicza za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
 5. Opłata członkowska za 1 rok uczestnictwa w Klubie wynosi 200 zł brutto. Wpłata opłaty członkowskiej może być realizowana:

a) przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej Klubu,

b) za pośrednictwem operatora płatności wskazanego na Stronie Internetowej Klubu.

§4 Zasady działania Klubu

 1. Organizator prezentuje aktualną Ofertę Klubu na Stronie Internetowej Klubu.

 2. Klubowicz może zasięgnąć informacji o aktualnej Ofercie Klubu w Obiekcie Sportowym.

 3. Organizator na bieżąco aktualizuje Ofertę Klubu na Stronie Internetowej Klubu.

 4. Treści zawarte na Stronie Internetowej Klubu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 5. Warunkiem skorzystania przez Klubowicza z Oferty Klubu jest okazanie Karty Klubowicza w Obiekcie sportowym.

 6. Karta Klubowicza uprawnia do korzystania z Oferty Klubu wyłącznie przez osobę wskazaną z imienia i nazwiska na Karcie Klubowicza.

 7. Klubowicz jest uprawniony do skorzystania z Oferty Klubu zgodnie z warunkami i informacjami zamieszczonymi przy każdej pozycji Oferty Klubu.

 8. W przypadku utraty lub zagubienia przez Klubowicza Karty Klubowicza, jest on zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Organizatora. Wydanie nowej Karty Klubowicza wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klubowicza przed wydaniem tej karty opłaty 30 zł brutto na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej Klubu.

§5 Zasady korzystania z Oferty Klubu

 1. Klubowicz nie powinien posiadać przeciwskazań lekarskich do korzystania z Oferty Klubu lub jej elementów. W przypadku zaistnienia przeciwskazań lekarskich do korzystania z Oferty Klubu lub jej poszczególnych elementów Klubowicz może z nich korzystać na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie przeciwskazań lekarskich bądź medycznych do wykorzystania Oferty Klubu, w szczególności jeżeli te przeciwskazania uniemożliwiałyby Klubowiczowi korzystanie z Oferty Klubu, opłata członkowska nie podlega zwrotowi.
 2. Klubowicz korzystając z Oferty Klubu jest zobowiązany postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami obowiązującymi w Obiekcie sportowym, w którym wykorzystywana będzie Oferta Klubu, a w szczególności:

a) Korzystać z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Obiektu sportowego w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

b) W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Obiektu sportowego, Klubowicz powinien skonsultować się z obsługą Obiektu sportowego,

c) Uporządkować stanowisko po odbyciu zajęć w Obiekcie sportowym, a w szczególności odłożyć sprzęt w odpowiednie miejsce,

d) Stosować się do wszelkich instrukcji obowiązujących w Obiekcie sportowym, w szczególności przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i sprzętu, w tym także przekazywanych przez obsługę Obiektu sportowego,

e) Dbać o pomieszczenia, urządzenia i sprzęt należące do Obiektu sportowego tak aby nie doszło do ich uszkodzenia lub zniszczenia,

f) Nie utrudniać lub nie uniemożliwiać korzystania z Obiektu sportowego innym osobom, w szczególności poprzez niestosowne, wulgarne, dyskryminujące, rasistowskie lub agresywne zachowanie, a także zachowanie noszące znamiona molestowania seksualnego lub psychicznego,

g) Stosować odpowiedni strój i obuwie zamienne zgodne z wymogami Obiektu sportowego,

h) Przechowywać swoje rzeczy w miejscach do tego wyznaczonych w Obiektach sportowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Obiektach sportowych,

i) Nie wnosić na teren Obiektu sportowego zabronionych przez Obiekt sportowy przedmiotów,

j) Nie uczestniczyć w zajęciach sportowych objętych Ofertą Klubu prowadzonych w Obiektach sportowych po spożyciu alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających,

k) Nie korzystać z zajęć sportowych objętych Ofertą Klubu w stanie infekcji, choroby lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby korzystające w tym samym czasie z Obiektu sportowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zaleca się konsultację z lekarzem.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z korzystaniem z Oferty Klubu spowodowane niestosowaniem się Klubowicza do postanowień ust. 2 powyżej (np. wyproszenie z Obiektu sportowego), a w szczególności takie działania nie stanowią podstawy do rozwiązania umowy regulowanej niniejszym Regulaminem i zwrotu opłaty członkowskiej w całości lub części.

§6 Reklamacje

 1. Klubowicz, również po zakończeniu uczestnictwa w Klubie, może złożyć do Organizatora skargę lub reklamację dotyczącą uczestnictwa w Klubie, przy czym Organizator będzie rozpoznawał tylko i wyłącznie skargi lub reklamacje:

a) złożone na piśmie w biurze Organizatora,

b) doręczone listownie na adres biura Organizatora

c) odebrane za pomocą poczty elektronicznej na skrzynce odbiorczej Organizatora biuro@padelteam.pl

 1. Złożenie skargi lub reklamacji w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, jest równoznaczne z doręczeniem skargi lub reklamacji na adres Organizatora.
 2. Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być sporządzone w zwykłej formie pisemnej, chyba że zaistnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania formy pisemnej z notarialnym lub urzędowym poświadczeniem podpisu.
 3. Klubowicz jest zobowiązany:

a) w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko oraz inne informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także swoje stanowisko w sprawie objętej skargą lub reklamacją,

b) do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy.

 1. Klubowicz powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.
 2. Organizator pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Klubowicza.
 3. Organizator, w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy skarga lub reklamacja, może zwrócić się do skarżącego (osobiście, telefonicznie lub na adres e-mail) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli:

a) z treści skargi lub reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska skarżącego lub

b) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania skargi lub reklamacji, pod rygorem pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez skarżącego działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie skargi lub reklamacji.

 1. Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, która jest przekazywana skarżącemu na adres poczty elektronicznej, z którego Organizator otrzymał skargę lub reklamację, a w przypadku niewskazania przez skarżącego adresu e-mail, korespondencyjnie na adres skarżącego.
 2. Klubowicz w każdym czasie może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu:

a) wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,

b) wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,

c) o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości pouczenie, o którym mowa w ust. 9 lub 10 powyżej nie stanowi zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Organizatora na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.

§7 Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

 1. Klubowicz będący konsumentem ma prawo odstąpić od regulowanej niniejszym Regulaminem umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy regulowanej niniejszym Regulaminem.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz będący konsumentem zobowiązany jest poinformować mailowo na Adres e-mail Organizatora lub korespondencyjnie na adres Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy regulowanej niniejszym Regulaminem w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).

 4. Klubowicz może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na Stronie Internetowej Klubu i w załączeniu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klubowicz będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Organizator na co najmniej tydzień przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza na Stronie Internetowej Klubu informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, a także informuje o tym fakcie Klubowicza i przesyła mu treść zmian oraz tekst jednolity Regulaminu.
 2. Organizator, w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zamieszcza na Stronie Internetowej Klubu tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie.
 3. Klubowicz w przypadku dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Klubie do czasu wejścia w życie tych zmian.
 4. Klubowicz, który nie zaakceptuje zmian Regulaminu, nie jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona na Stronie Internetowej Klubu.

 2. Umowa regulowana niniejszym Regulaminem jest zawierana na okres 1 roku począwszy od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia zawarcia umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Żadna ze Stron nie ma prawa rozwiązania niniejszej umowy przed terminem jej obowiązywania, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie.

 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2020 r.

Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz odstąpić od umowy członkowskiej, pobierz formularz odstąpienia od umowy, wypełnij go i prześlij do nas na biuro@padelteam.pl.

Padel Team - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Padla. Promujemy nowy sport rakietowy w Polsce. Zrzeszamy miłośników sportów rakietowych a w szczególności Padla. Zobacz gdzie działamy.
Telefon: 880 504 461
Os. Sikorskiego 52
44-240, Żory